Meetings and Events
1st International Conference on Information Technology in Geo-Engineering, Shanghai, P.R. China
Published:2010-09-16        Views:15

The First International Conference on Information Technology in Geo-Engineering was held in Shanghai in September 2010, organised by JTC2 and Tongji University, Shanghai, China. The Conference Proceedings were published as:

Information Technology in Geo-Engineering

Proceedings of the 1st International Conference (ICITG) Shanghai

Editors: D.G. Toll, H. Zhu and X. Li

IOS Press, The Netherlands

September 2010, 760 pp., softcover

ISBN: 978-1-60750-616-4


Conference Chairmen

David G. Toll            Durham University, Durham, UK

He-hua Zhu              Tongji University, Shanghai, China


Local Organizing Committee

Mao-song Huang    Yi-qun Tang        Yong Yuan

Yun Bai         Qian-wei Liu       Hong-wei Huang

Wei-min Ye       Zhen-ming Shi      Chao Xu

Wen-qi Ding      Fang-le Peng       Xiao-jun Li   

Yu Huang        Caio-chu Xia       Yong-chang Cai  

Zhi-guo Yan      Xian Liu          Fang Liu  


    


Copyright © 2018 JTC2